kurs na palownice

Uprawnienia

 • klasa II - bez ograniczeń (wszystkie)

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu na operatora palownic do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • palownicę
 • osprzęt dodatkowy

Oferty pracy

Uprawnienia na palownice dają możliwość pracy m.in. w:

 • budownictwie
 • budowie dróg i autostrad
 • pracach kanalizacyjnych

Organizacja

Kurs na palownice jest organizowany dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

centrum szkoleń operatorów UDT i spawaczy Nowy Sącz Tisbud

Kurs na palownice

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora palownic w zakresie II klasy uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora palownic – wszystkie kl. II  (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Program Szkolenia
 • Efekty kształcenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa
 • Ogólna budowa i obsługa
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

Kursant zna budowę oraz zasady pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy. Zna przepisy bhp na stanowisku pracy, przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy. Kursant potrafi bezpiecznie i efektywne obsługiwać maszynę. Kursant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminu.