Szkolenie BHP

Uprawnienia

 • możliwość pracy przy danym stanowisku pracy

Zaplecze sprzętowe

W ramach kursu BHP do dyspozycji kursantów oferujemy:

 • sale wykładową
 • osprzęt BHP

Oferty pracy

Szkolenie BHP daje możliwość pracy na przeznaczonym stanowisku pracy dla pracownika

Organizacja

Szkolenie BHP jest organizowane dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie. Instruktor jest w każdej chwili do dyspozycji kursantów.

szkolenie BHP nowy sącz tisbud

Szkolenie BHP

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP dla firm oraz osób indywidualnych. Program wykładów dostosowujemy do charakteru i typów zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy, wyróżniamy:

1. Kursy BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
2. Kursy BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
3. Kursy BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
4. Kursy BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
5. Kursy BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
6. Kursy BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie zapytania dotyczące kursu BHP bądź innych. Centrum Szkolenia Tisbud – nasi pracownicy z miłą chęcią udzielą Państwu wszelkich wskazówek i porad dotyczących kursów.

Wymagania minimalne

Ukończone 18 lat

Wykształcenie podstawowe

Zaświadczenie lekarza
medycyny pracy

 • Dla osób zarządzających
 • Dla osób na stanowisko robotnicze
 • Efekty kształcenia
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  *obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszanie przepisów i zasad bhp;
  *ochrony pracy kobiet i młodocianych;
  *profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
  *szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  *organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  b) problemy związane z interpretacją niektórych
 • przepisów.
  Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawiązanego z tymi zagrożeniami
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  (z uwzględnieniem prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożar, awaria), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasad i metody likwidacji lub ograniczenia tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Prace zabronione młodocianym.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Efektem okresowych szkoleń w dziedzinie  BHP jest zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy związanymi z wykonywana pracą. Uświadomienie  zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.